Energianalys

Energianalys innebär en djupare genomgång och analys av din byggnad. Då går vi tillsammans genom din energiförbrukning och bryter ner den i olika poster för att på så sätt kunna identifiera eventuella problemområden. 

Dessutom går vi igenom din byggnad och dess olika beståndsdelar med fokus på dess olika styrkor och svagheter. Om utetemperturen tillåter det görs även då en genomgång med termografikamera (värmekamera), detta för att ännu mer i detalj kunna identifiera svaga punkter. 

Resultaten av analysen utmynnar i en rapport som skickas till dig digitalt varpå en genomgång följer.


Pris för småhus 3 500 - 4 000 kr inklusive moms. För flerbostadshus och lokaler fråga efter offert.  

unsplash